Reklamace a vrácení zboží

Mrzí mě, pokud se vaše očekávání nesetkalo s realitou a tak z jakéhokoli důvodu nyní zkoumáte, co se zbožím dále? I přes to, že jste se rozhodli odstoupit od kupní smlouvy, se vám následovně alespoň pokusíme usnadnit kroky k úspěšnému vrácení zboží, případně jeho reklamaci.

Vrácení zboží

 

Výrobek zakoupený přes náš internetový obchod neodpovídá vašim představám? Pak máte možnost ho vrátit bez udání důvodů během zákonné 14 denní lhůty od data jeho převzetí. To platí samozřejmě i na výrobky, které jste si vyzvedli prostřednictvím výdejního místa. 

POZOR: Vrátit bez udání důvodů v zákonné 14 denní lhůtě není možné: Personalizované zboží, vyrobené na zakázku (Se jménem, individuální velikost, individuálně uzpůsobený střih nebo model dle přání zákazníka) a zboží ve výprodeji - jedná se o finální prodej.

Jak postupovat při vrácení?

 • Vrátit zboží můžete jedním ze 2 způsobů: Vrácení osobně na odběrném místě  po předchozí domluvě spolu s daňovým dokladem (z důvodu, že nejsme kamenná prodejna s pevnou pracovní dobou). Na místě zboží zkontrolujeme a sepíšeme protokol Odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech a zajistíme vrácení peněz. 
 • Vrácení poštou

1.) Vyplníte a vytisknete: FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY.

2.) Vrácené produkty nesmí být nošené, poškozené, nebo špinavé. Uvedete zboží do původního stavu, abychom mohli vrátit plnou cenu zboží. V případě, jeví-li produkt známky používání, opotřebení, můžeme hodnotu ponížit na adekvátní cenu dle rozsahu poškození.

3.) Zboží pečlivě zabalíte, abyste předešli jeho poškození během přepravy. Ideálně jej zabalte do původního obalu. Nezapomeňte přibalit podepsané odstoupení od kupní smlouvy.
V případě, že se zboží poškodí, nebo ztratí na cestě od vás (zákazníka) k nám (prodávající), nebudeme schopni vám vrátit plnou částku. Při této transakci za zboží zodpovídá odesílatel, kterým je v tomto případě zákazník.

4.) Zboží odešlete na kontaktní adresu: PD Group s.r.o., Petra Dychusová, Pod Vysílačem 409/16, Ostrava-Lhotka, 725 28

 

Časté dotazy

 

 • Co znamená Odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu?

Pokud jste výrobek zakoupili v našem internetové obchodě jako spotřebitel (nemáte na faktuře uvedeno IČO), máte v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

Tohoto svého práva můžete využít ve chvíli, kdy vám výrobek z nějakého důvodu nevyhovuje nebo neodpovídá vaší představě.

 

 • Výrobek je zakoupen na IČO, mohu odstoupit od kupní smlouvy?

V případě, že jste podnikatelem, tzn. právnickou osobou či osobou, jež zboží objednala v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, zákonná možnost Odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech se na vás nevztahuje.

 

 • Musím zboží vrátit v nepoškozeném obalu?

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto máme právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží. 

 

 • Co když se zboží při používání poškodilo?

Výrobek můžete vrátit i pokud je částečně poškozen, v takovém případě však budeme mít právo snížit vrácenou částku o částku představující snížení hodnoty vráceného zboží způsobené jeho poškozením.

 

 • Co když vrátím zboží nekompletní, např. bez příslušenství?

Abyste při vrácení zboží dostali zpět celou částku zaplacené kupní ceny, musí být vrácené zboží kompletní, tedy včetně všeho příslušenství, které bylo součástí prodejního balení. Pokud například vrátíte vodítko bez kovových komponentů (karabiny), máme právo snížit vrácenou částku o hodnotu chybějícího příslušenství.

 

 • Jak se počítá lhůta 14 dnů?

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

 

 • Jaké dokumenty je potřeba přiložit?

V případě, že výrobek budete vracet, nezapomeňte přinést / poslat dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku. Takovým dokumentem může být faktura, daňový doklad, dodací list.

Doporučujeme přiložit také vyplněný formulář viz. výše "Vrácení zboží 1.bod" a kopii nákupního dokladu, který jste obdrželi spolu se zbožím.

 

 • Kdy mi vrátíte peníze?

Peníze za zboží zašleme na váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve, než dojde k doručení vraceného zboží na uvedenou kontaktní adresu. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího. 

 • Na které zboží se nevztahuje právo na odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech?

   

Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

 1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele
 4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
 7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
 9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů
 10. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu
 11. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 12. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno


Reklamační řád

Našim cílem je vyřešit reklamaci vždy ke spokojenosti zákazníka, pokud je to možné.

Reklamační řád www.haflaf.cz vychází z Nového občanského zákoníku a vztahuje se pouze na zboží, jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě. Na veškeré zboží se uplatňuje zákonná lhůta 24 měsíců nebo 12 měsíců (při objednávce na IČO), pokud není uvedeno jinak.

Můžete jednoduše vyplnit přiložený FORMULÁŘ UPLATNĚNÍ ZÁRUKY.

Ceny jsou platné do vyprodání zásob.

Souhlas s reklamačním řádem a seznámení se s ním

 • Souhlas s reklamačním řádem a seznámení se s ním stvrzuje zákazník odesláním objednávky, provedením platby na účet nebo převzetím zboží od přepravce a stvrzení tohoto svým podpisem.
 • Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od dopravce, případně vyzvednuto na poště.

Povinnost překontrolování zboží

 • Každá zásilka je pojištěná, proto je zákazník povinen zkontrolovat dodávku, není-li viditelně poškozena nebo poničena. Jeví-li zásilka známky poškození (roztrhnutý obal, poničená) a bylo tím poškozeno zboží, kontaktujte neprodleně prodejce, který zahájí reklamaci s poskytovatelem dodacích služeb.
 • Pokud je zásilka poničena, zákazník nepřijme zásilku a neprodleně kontaktuje obchodníka.
 • Pokud zákazník zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, nebo neobdržel se zásilkou fakturu - daňový doklad, je povinen ihned informovat obchodníka, pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána. Lhůta dle zákona je 8 dní počínaje dnem obdržení zboží. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Uplatnění reklamace

 • K reklamačnímu řízení budou přijaty pouze kompletní výrobky s přiloženým dokladem o koupi, fakturou či jiným dokladem stvrzujícím nákup u obchodníka. Reklamaci je možné uplatnit elektronicky nebo písemně, a to na adrese:


PD Group s.r.o.
Petra Dychusová
Pod Vysílačem 409/16, Ostrava, 725 28
info@haflaf.cz
+420 606 411 872 (Vodafone)

Zboží lze reklamovat, jestliže:

 • bylo dodáno zboží s vadou
 • na zboží je poskytována 24/12 měsíční záruka
 • Nesedí-li skutečné množství zboží s fakturovaným množstvím, zákazník má právo podat reklamaci do 8 dnů od přijetí zboží, aby jsme chybějící zboží poslali, snížili cenu nebo provedli výměnu špatně zaslaného zboží po domluvě se zákazníkem, proto neotálejte s překontrolováním obsahu zásilky.

Zboží nelze reklamovat z níže uvedených důvodu podle §53 odst. 8 občanského zákoníka zákona č. 40/1964

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
 • na dodávku novin, periodik a časopisů
 • spočívajících ve hře nebo loterii

Nelze přijmout k reklamaci zboží bez dokladu prokazující nákup u obchodníka. Reklamace nebude také přijata z důvodu nevyhovujících vlastností zboží. Na takovéto situace se vztahuje Garance vrácení peněz. 

Postup reklamace

 • Zákazník neprodleně informuje obchodníka o zjištění vadného stavu výrobku.
 • Zákazník zašle vadné zboží, doručený doklad a popis vady na adresu obchodníka.
 • Náklady spojené s doručením vadného zboží hradí zákazník.
 • Obchodník je povinen vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží zákazníkem zpět, nicméně se snažíme vyřizovat reklamace ihned po přijetí zboží u nás.
 • Zákazník bude o vyřízení reklamace informován telefonicky, emailem nebo písemně ve stanovené lhůtě.
 • Obchodník si vyhrazuje právo nepřijmout zásilky s dobírkou či doručované jiným způsobem než je stanovený v těchto obchodních podmínkách.
 • V případě uznané reklamace má kupující právo na vrácení poštovného pouze při vrácení zboží dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, viz. článek VIII.

Garance vrácení peněz do 14 dnů bez udání důvodu

 • Zákazník má možnost v souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 vrátit zboží do 14 dnů od doručení bez udání důvodu. 14 dní je podmíněno nákupem zboží jako fyzické osoby (ne na IČO)!!!
 • Aby bylo možno tomuto vyhovět, je nutné:
  • Zboží, které budete odesílat v rámci této garance vrácení peněz zpět na adresu obchodníka, je potřeba vrátit v původním obalu , nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.). Pokud zboží přijmeme v jiném stavu, cena může být snížená o náklady, které je potřeba vynaložit na uvedení zboží do původního stavu.
  • Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.
  • Doporučujeme zboží pojistit. Odpovědnost za vady vzniklé přepravou tak ponese přepravce.
  • Při vrácení zboží se vrací náklady na zboží vyjma poštovného.
  • Částka za výrobky budou prioritně vráceny bezhotovostním způsobem na bankovní účet sdělený zákazníkem. V případě vrácení jiným způsobem bude vrácená částka snížena o náklady spojené se zasíláním peněz prostřednictvím doručovatele.
  • Peníze po přijetí zboží budou vráceny podle §1829 NOZ nejpozději do 14 dnů bez zbytečného odkladu na Váš účet.